Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA družbe PRIMA IP d.o.o.

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja družbe PRIMA IP invalidsko podjetje, d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče, veljajo za vsa pravno-obligacijska razmerja med družbo in njenimi kupci, naročniki, podizvajalci oziroma prodajalci (v nadaljevanju: kupec ) za nakup materiala, izdelkov, polizdelkov, opreme ali za naročilo storitev (v nadaljevanju: blago oziroma storitve), razen če se družba in kupec  (v nadaljevanju tudi: pogodbeni stranki) za posamezni primer ne dogovorita drugače. V dvomu se za posebni dogovor med pogodbenima strankama štejejo samo dogovori, ki so sklenjeni v pisni obliki.

1.2 Pogoj za uporabo teh splošnih pogojev poslovanja je, da se je družba v nakupni pogodbi, naročilu ali drugih dokumentih (v nadaljevanju: pravni posel), na podlagi katerih je bil pravni posel sklenjen, nanje sklicevala, s tem pa je bila kupcu dana možnost, da se z njimi seznani, pod pogojem, da so objavljeni tudi na spletni strani družbe ali pa izročeni kupcu ob sklenitvi pravnega posla ali pa pred tem.

1.3 Družba si pridržuje pravico, da v posameznem pravnem poslu določi posebne pogoje, ki v primeru tega pravnega posla veljajo pred temi splošnimi pogoji poslovanja. Navedeno velja tudi v primeru neskladja med določili posameznega pravnega posla in temi splošnimi pogoji poslovanja.

1.4 Ti splošni pogoji poslovanja imajo prednost pred morebitnimi splošnimi in posebnimi pogoji kupca oziroma jih izključujejo. Splošni in posebni pogoji kupca družbo zavezujejo le v primeru izrecnega pisnega dogovora.

 

 1. SKLENITEV IN SPREMEMBA PRAVNEGA POSLA

2.1 Družba mora blago oziroma storitev dobaviti oziroma opraviti v skladu s pravnim poslom.

2.2 Pravni posel med družbo in kupcem velja za sklenjenega, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o bistvenih sestavinah posla, oziroma ko družba prejme od kupca a pisno izjavo, da njegovo naročilo sprejema.

2.3 Vse spremembe pravnega posla morajo biti v pisni obliki. Morebitni ustni dogovori, ki odstopajo od določil teh splošnih pogojev poslovanja ne veljajo, v kolikor niso potrjeni tudi v pisni obliki.

 

 1. NAROČILO

3.1 Družba je dolžna vsako naročilo jasno in nedvoumno definirati z vsemi potrebnimi podatki o kvaliteti, količini, ceni, roku dobave blaga oziroma storitve, terminskem planu, označevanju ter posebnih pogojih pravnega posla.

3.2 Družba je kupcu dolžna pravočasno zagotoviti ustrezno tehnično dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za izvedbo naročenih storitev ali dobavo določenega blaga.

3.3 Morebitno zavrnitev naročila ali delno zavrnitev naročila je dolžan kupec  družbi z utemeljitvijo posredovati v pisni obliki najkasneje v treh (3) delovnih dneh po prejemu naročila. Naročilo je lahko zavrnjeno le, če družba še ni pričela z opravljanjem dela ali storitve.

 

 1. DOBAVA BLAGA OZIROMA STORITVE

4.1 Družba je dolžna blago oziroma storitev dobaviti oziroma opraviti v skladu s pravnim poslom ter v skladu s terminskim planom. Družba si pridržuje pravico spremeniti terminski plan, o čemer mora kupca blaga obvestiti takoj, podizvajalca za opravljanje storitev pa najpozneje pet (5) delovnih dni pred začetkom podizvajalčevih del.

 

 1. JAMČEVANJE IN ODGOVORNOST

5.1 Družba  jamči za količino, kakovost in učinkovitost naročenega blaga oziroma storitve.

5.2 Družba se zavezuje, da bo po prejemu pisnega zahtevka s strani kupca, ki vključuje tudi reklamacijski zapisnik, reševal vse morebitne reklamacijske zahtevke iz naslova opravljenih dobav blaga oziroma storitev (jamčevalne zahtevke). Vse zahtevke bo družba reševala skladno z veljavno zakonodajo in v tem okviru spoštovala tudi vse zakonske roke. Družba se zavezuje, da bo kupca pravočasno pisno obveščala o vseh relevantnih informacijah, povezanih z reševanjem zahtevkov iz tega odstavka.

5.3 Kupec je dolžan skrbeti za varno izvajanje prevzetih del v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

5.4 Zahtevek iz naslova jamstva ne obstaja pri pomanjkljivostih, ki jih je povzročil kupec. Sem pa sodijo še posebej, vendar ne izključno:
•    škoda zaradi posega tretje osebe 
•    nepravilna uporaba 
•    mehanske poškodbe 
•    napačno upravljanje ali nedovoljeni poskusi popravil lastnika ali tretje osebe.

 

 1. CENA IN PLAČILNI POGOJI

6.1 Cena se dogovori s posameznim pravnim poslom in vključuje vse stroške, v kolikor za posamezen posel ni drugače dogovorjeno. Do plačila je blago last družbe.

6.2 Plačilo se izvede s plačilom po predračunu ali s plačilno kartico preko e-sistema.

 

 1. VIŠJA SILA

7.1 Družba  ima pravico do podaljšanja rokov za dobavo blaga oziroma storitev v primeru okoliščin, ki pomenijo višjo silo. Višja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti in nastopijo po sklenitvi pravnega posla ter so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank.

7.2 O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o nadaljnjem izvajanju pravnega posla. Če za eno pogodbeno stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.

 

 1. ODSTOP OD PRAVNEGA POSLA

8.1 Kupec lahko odstopi od naročila samo na osnovi predhodnega pisnega dovoljenja družbe. Kupec  je dolžan v primeru, da odstopi od pogodbe pred ali med izvedbo naročenih storitev oziroma dobave blaga, plačati družbi vso nastalo škodo in izgubljeni dobiček.

8.2 Družba lahko odstopi od pravnega posla brez odpovednega roka v naslednjih primerih:

 1. a) če kupec ne izpolni/ izpolnjuje prevzetih obveznosti iz pravnega posla ali jih krši in tega ne stori oziroma kršitve ne odpravi niti v dodatnem roku po predhodnem opominu s strani družbe;
 2. b) če je nad kupcem uveden stečajni ali likvidacijski postopek, oziroma postopek prisilne poravnave ali postopek prenehanja družbe po skrajšanem postopku;
 3. c) če postane kupec po oceni družbe insolventen, čeprav insolventnost ni bila ugotovljena s sodno odločbo ali če obstoje drugi razlogi, iz katerih lahko družba utemeljeno sklepa, da kupec ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti;
 4. d) če kupec preneha s poslovanjem;
 5. e) če je bil proti kupcu izdan sodni izvršilni nalog za plačilo dolga ter so njegovi računi zaradi tega blokirani več kot tri (3) dni;
 6. f) v kolikor so se okoliščine posla toliko spremenile, da z njimi ni več moč doseči prvotnega namena, zaradi katerega je bil pravni posel sklenjen;
 7. g) v drugih primerih, določenih v teh splošnih pogojih poslovanja oz. v medsebojni pogodbi ali v drugih primerih iz pravnega posla.

8.3 V primeru odstopa od pravnega posla s strani družbe je kupec  dolžan družbi v primerih povrniti vse stroške in škodo, ki je družbi zaradi odstopa nastala.

8.4 Izjavo o odpovedi oz. odstopu je potrebno podati s priporočeno poštno pošiljko in začne veljati z dnem vročitve nasprotni pogodbeni strani, v primeru nezmožnosti vročitve pa z dnem prvega poskusa neuspele vročitve priporočene pošiljke.

8.5 V primeru prenehanja pravnega posla iz kakršnegakoli razloga ostanejo v veljavi vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, pridobljene ali nastale v času njegove veljavnosti, v kolikor pravni posel ali splošni pogoji poslovanja ne določajo drugače. Določba te točke ne posega v nobene druge pravice, ki bi jih pogodbena stranka imela na podlagi veljavnih predpisov.

 

 1. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

9.1 Pogodbeni stranki sta dolžni varovati poslovne skrivnosti druge pogodbene stranke, s katerimi se seznanita v povezavi z izpolnjevanjem svojih dolžnosti, ki izhajajo iz poslovnega odnosa skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja, ter teh poslovnih skrivnosti ne smeta razkrivati nepooblaščenim tretjim strankam.

9.2 Poslovne skrivnosti vključujejo vse dokumente in podatke, povezane s pravnim poslom ter vse poslovne odnose, ki izhajajo iz le-tega. Za poslovno skrivnost poleg podatkov, določenih s splošnimi akti obeh pogodbenih strank, veljajo tudi vsi podatki, ki bi očitno povzročili precejšnjo škodo, če bi jih razkrili nepooblaščenim strankam.

9.3 Pogodbeni stranki se izrecno zavezujeta, da bosta zaposlene, ki imajo dostop do vsebine tega razmerja in sodelujejo pri njegovem izvajanju v okviru svojega položaja, poučili o zaupnosti vseh dokumentov in podatkov.

9.4 Kupec izjavlja, da je njegovo področje varovanja osebnih podatkov urejeno skladno z veljavno zakonodajo. Družba se obvezuje k varovanju vseh osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namen nakupa blaga oziroma naročila storitev.

9.5 Dolžnost varstva poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov ne preneha niti po prenehanju poslovnega odnosa pogodbenih strank.

9.6 V primeru kršitve obveze o varovanju poslovne skrivnosti in osebnih podatkov pogodbena stranka jamči za škodo, ki bi nastala drugi pogodbeni stranki, in se zavezuje, da bo drugi pogodbeni stranki povrnila vso povzročeno škodo.

 

 1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

10.1 Splošni pogoji poslovanja veljajo za nedoločen čas oziroma do uveljavitve novih oziroma spremenjenih splošnih pogojev poslovanja.

10.2 Družba si pridržuje pravico do spremembe določil teh splošnih pogojev poslovanja.

10.3 Če bi katerokoli posamezno določilo teh splošnih pogojev poslovanja postalo ali se izkazalo za delno ali v celoti neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalih določil teh splošnih pogojev poslovanja.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

11.1 Družbo in kupca vežejo samo tiste obveznosti, ki so navedene v teh splošnih pogojev poslovanja oziroma so med njima pisno dogovorjene, in tiste določbe Obligacijskega zakonika, drugih zakonov in predpisov, ki so kogentne narave.

11.2 Vsaka pogodbena stranka je dolžna spremembo podatkov glede sedeža družbe ali morebitnih drugih podatkov v pisni obliki nemudoma sporočiti drugi pogodbeni stranki.

11.3 Pogodbeni stranki bosta sporazumno reševali spore iz medsebojnega pravnega posla, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

11.4 Ti splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani družbaov www.prima-ip.si in veljajo od 1.4.2020. S potrditvijo naročila se šteje, da kupec sprejema navedene splošne pogoje.

 

Ljubljana, 19.8.2020

PRIMA IP d.o.o.

direktor